سایت تبلیغاتی نیازجو
مناسبت های پانزدهم فروردین-مناسبت های 3 آوریل-تقویم تاریخ-نیازجو

مناسبت های پانزدهم فروردین | مناسبت های 3 آوریل

مناسبت های پانزدهم فروردین | مناسبت های 3 آوریل روز ذخایر ژنتیکی و زیستی با توجه به اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور پانزدهم فروردین در تقویم کشور به منظور فرهنگ سازی در این زمینه ثبت شد شرایط آب و هوایی مختلف، تنوع زیستی بسیار غنی (گیاهی، جانوری، میکرو ارگانیسم و.) در اکوسیستم […]